Hainan Airlines HU7446 ( Yinchuan to Zhengzhou & Zhengzhou to Xiamen )

Map
Map
Most Recent Flight

Route:   Yinchuan (INC)  -    Zhengzhou (CGO)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
1 day ago
21. May 17:15 local
21. May 09:15 UTC
Departed:
(actual)
21. May 18:18
63 min delayed
Arrival:
(scheduled)
1 day ago
21. May 18:55 local
21. May 10:55 UTC
Last Flight: Live Tracking
Tue, 21. May
Scheduled:
17:15 CST
09:15 UTC
18:55 CST
10:55 UTC
1h 40m
Actual (estimated values):
18:17 CST
10:17 UTC
+62 min
18:55 CST
10:55 UTC
1h 40m
Scheduled:
19:55 CST
11:55 UTC
22:20 CST
14:20 UTC
2h 25m
Actual:
21:04 CST
13:04 UTC
+69 min
22:55 CST
14:55 UTC
+35 min
3h 0m
Mon, 20. May
Scheduled:
19:55 CST
11:55 UTC
22:20 CST
14:20 UTC
2h 25m
Actual:
20:03 CST
12:03 UTC
+8 min
21:55 CST
13:55 UTC
-24 min
2h 0m
Scheduled:
17:15 CST
09:15 UTC
18:55 CST
10:55 UTC
1h 40m
Actual (estimated values):
17:36 CST
09:36 UTC
+21 min
18:54 CST
10:54 UTC
1h 39m
Sun, 19. May
Scheduled:
19:55 CST
11:55 UTC
22:20 CST
14:20 UTC
2h 25m
Actual:
20:10 CST
12:10 UTC
+15 min
22:01 CST
14:01 UTC
-18 min
2h 6m
Scheduled:
17:15 CST
09:15 UTC
18:55 CST
10:55 UTC
1h 40m
Actual (estimated values):
17:16 CST
09:16 UTC
+1 min
18:54 CST
10:54 UTC
1h 39m
Sat, 18. May
Scheduled:
19:55 CST
11:55 UTC
22:20 CST
14:20 UTC
2h 25m
Actual:
20:02 CST
12:02 UTC
+7 min
21:54 CST
13:54 UTC
-25 min
1h 59m
Scheduled:
17:15 CST
09:15 UTC
18:55 CST
10:55 UTC
1h 40m
Actual:
17:24 CST
09:24 UTC
+9 min
18:43 CST
10:43 UTC
-11 min
1h 28m
Fri, 17. May
Scheduled:
19:55 CST
11:55 UTC
22:20 CST
14:20 UTC
2h 25m
Actual:
20:29 CST
12:29 UTC
+34 min
22:17 CST
14:17 UTC
-2 min
2h 22m
Scheduled:
17:15 CST
09:15 UTC
18:55 CST
10:55 UTC
1h 40m
Actual:
17:47 CST
09:47 UTC
+32 min
19:07 CST
11:07 UTC
+12 min
1h 52m
Thu, 16. May
Scheduled:
17:15 CST
09:15 UTC
18:55 CST
10:55 UTC
1h 40m
Actual:
18:17 CST
10:17 UTC
+62 min
19:37 CST
11:37 UTC
+42 min
2h 22m