Airports in Mongolia - Flightera
Database
United States
QQP / KCPK

  United States

16 Flights per day

More...


Republic Airlines
YX / RPA

United States


More...

Map

Airports in Mongolia by City

A    B    C    D    K    M    T    U         Other

A

LTI / ZMAT
AVK / ZMAH

B

BYN / ZMBH
UGA / ZMBN

C

COQ / ZMCD

D

DLZ / ZMDZ

K

HVD / ZMKD
HJT / ZMHU

M

MXV / ZMMN

T

TNZ / ZMTL
TSZ / ZMTG

U

ULO / ZMUG
ULN / ZMUB
ULG / ZMUL
ULZ / ZMDN
UGT / ZMBR